ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ: ไทย

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
28/05/2020

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ: สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศกฎหมายว่าด้วยการจัดการและการป้องกันสิ่งแวดล้อม สำหรับการจำกัดการใช้สารอันตราย 6 รายการในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎระเบียบ RoHS
05/07/2016