ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เยอรมนี

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี
07/03/2018

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: เยอรมนี

เยอรมนีแก้ไขระเบียบข้อกำหนดการจำกัดการใช้สาร PAHs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรอง GS Certification
10/11/2017