ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ: ไทย

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
28/05/2020

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
19/02/2018

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: ไทย

ประกาศรายชื่อสารเคมีที่มีความน่าห่วงกังวลสูง (Substance of Very High Concern: SVHCs)
10/08/2017