ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย กับ เวียดนาม


ในปี 2564 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีมูลค่าทั้งหมดของอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ อยู่ที่ราวๆ 86,309.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.28 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และยังเป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานแรงงานในประเทศมากที่สุดอีกด้วย

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในตลาดโลกค่อนข้างมาก ปัจจุบัน เวียดนามจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก โดยเวียดนามมีมูลค่าการส่งออก 196,864 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โลก ถึงการเปลี่ยนแปลงของเวียดนาม ในด้านของศักยภาพการแข่งขัน ทรัพยากรต่างๆในประเทศ

02/06/2022 09:30
312

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยผ่าน (ร่าง) ...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหนึ่งในแผนที่ช่วยระบุทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศควบคู่กับแผนอื่นๆ เช่น ...
23/09/2022
25

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย ฉบับที่ 12 ...

ประเทศมาเลเซียได้เดินหน้าสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตและสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น โดยรัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมาเลเซียในอีก 5 ปีข้างหน้า (2021-2025)
09/09/2022
103

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของราคาน้ำมันต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจนเกินกำลังการผลิต
10/06/2022
658