ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในปี 2020-2021 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศลดลง ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ...
16/06/2022 09:00
779

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก E&E ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ร้อยละ 26 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ...
05/05/2022 08:30
618

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

Smart Farming

เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช คุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก ...
01/10/2021 11:00
306

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

Smart Home

ความหมายของ smart home ในทางสากลนั้นจะมองในเชิงโครงสร้างคือจะเป็น smart home ได้ต้องมีโครงสร้าง 3 ส่วนคือเริ่มจากอุปกรณ์ที่เป็น smart device ...
02/09/2021 09:00
606

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

Electronics Industry

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตเพื่อการส่งออกในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการส่งออกโดยรวม ในปี 2020 มีสัดส่วนการส่งออกเมื่อเทียบกับการส่งออกรวม ร้อยละ 15.44 ...
10/08/2021 09:00
819

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ มีการพัฒนาการผลิตของผลิตภัณฑ์และเครือข่ายของผู้ผลิตมาอย่างยาวนาน โดยผู้ผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบในปัจจุบันมีจานวน 1,187 ราย ประกอบด้วย ...
17/05/2021 09:00
477

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ (Smart Washing Machines)

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยมีพัฒนาการมายาวนานหลายปี และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของการผลิต การส่งออก และการจ้างงาน อย่างมาก โดยผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ...
09/03/2021 09:00
415

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

โซล่าร์เซลล์

ภาพรวมของอุตสาหกรรม : โซล่าร์เซลล์ อุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์และส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญส่งออกไปยังตลาดส่งออกหลัก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา ...
25/11/2020 09:30
474

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply)

เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า UPS นั้น เป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ...
02/12/2019
655

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ...
19/09/2019 10:00
768

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

IC (Integrated Circuit)

ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ไปแทรกอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจ เช่น ยานยนต์ โทรคมนาคม ปิโตรเคมี เป็นต้น ...
12/09/2019 10:00
742

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

Storage Unit

สินค้า Storage Unit นั้นถือเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก ...
04/07/2019 14:30
779