ประเภท: รายเดือน

สิงหาคม 2565 (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565/เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปี ...

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โลกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด และความขัดแย้งระหว่าง ประเทศ เป็นต้น
22/08/2022 09:00
278