เมษายน 2565 (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2565/เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปี 2565)