เดือน:
ปี:
ประเภท:
ขนาด:
นิคมอุตสาหกรรม:
จังหวัด:
ผลิตภัณฑ์:


แบ่งตามขนาดธุรกิจ
2,680
ราย
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
2,680
ราย
จำนวนผู้ประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 438 182 127 747
Electronics 296 142 203 641
Electrical 309 93 81 483
Support 217 87 47 351
Trader 259 40 16 315
Other 89 28 26 143
รวม 1,608 572 500 2,680
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งตามขนาดธุรกิจ
747,042
คน
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
747,042
ราย
จำนวนแรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 33,641 40,127 116,152 189,920
Electronics 22,534 43,592 291,477 357,603
Electrical 16,667 17,391 66,402 100,460
Support 18,263 16,369 19,818 54,450
Trader 10,028 4,073 2,520 16,621
Other 4,992 10,945 12,051 27,988
รวม 106,125 132,497 508,420 747,042
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์