เดือน:
ปี:
ประเภท:
ขนาด:
นิคมอุตสาหกรรม:
จังหวัด:
ผลิตภัณฑ์:


แบ่งตามขนาดธุรกิจ
2,689
ราย
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
2,689
ราย
จำนวนผู้ประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 439 182 129 750
Electronics 298 144 203 645
Electrical 310 93 82 485
Support 217 87 47 351
Trader 259 40 16 315
Other 89 28 26 143
รวม 1,612 574 503 2,689
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งตามขนาดธุรกิจ
754,934
คน
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
754,934
ราย
จำนวนแรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 33,623 40,127 121,341 195,091
Electronics 22,618 44,965 292,503 360,086
Electrical 16,781 17,391 66,501 100,673
Support 18,263 16,369 19,843 54,475
Trader 10,028 4,073 2,520 16,621
Other 4,992 10,945 12,051 27,988
รวม 106,305 133,870 514,759 754,934
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์