ค้นหาแบบ:
ปี: *
เดือน: *

ISIC Name:


 
 
 
Export to excel.
ISIC NameUOMม.ค.
21
ก.พ.
21
มี.ค.
21
เม.ย.
21
พ.ค.
21
มิ.ย.
21
ก.ค.
21
ส.ค.
21
ก.ย.
21
ต.ค.
21
พ.ย.
21
ธ.ค.
21
ม.ค.
22
ก.พ.
22
มี.ค.
22
เม.ย.
22
พ.ค.
22
มิ.ย.
22
ก.ค.
22
PCBA
ชิ้น
5,399,120 10,952,705 8,764,242 7,530,301 11,576,135 8,478,908 11,064,698 7,679,500 11,685,541 10,160,635 9,883,768 9,599,197 11,887,390 10,074,512 12,581,474 16,216,942 13,185,271 13,703,682 14,849,967
PWB
ตร.ม.
239,350 236,400 264,932 236,260 230,749 270,104 227,770 237,135 281,058 303,447 255,273 233,495 226,570 220,320 236,843 179,954 209,367 201,770 187,324
Integrated circuits (IC)
พันชิ้น
10,800 14,128 17,205 12,258 11,925 13,957 16,068 17,555 13,158 8,322 12,981 13,732 13,235 15,642 18,230 14,941 16,765 20,505 14,738
หน่วยรับข้อมูล/แสดงผล: Printer
หน่วย
309,905 294,410 279,687 237,736 234,170 199,045 204,021 207,081 203,975 214,173 218,457 221,733 218,407 224,960 212,812 237,736 196,117 201,608 215,721
มอเตอร์ไฟฟ้า
ตัว
153,161 189,303 207,129 151,349 178,160 227,126 122,275 147,350 181,744 216,978 248,230 179,263 207,629 202,309 222,995 219,341 214,204 238,544 200,341
สายไฟฟ้า
ตัน
11,493 9,373 19,560 9,270 12,423 15,543 12,261 11,987 19,061 12,121 13,304 12,930 7,535 10,087 13,406 10,537 11,347 12,880 10,024
สายเคเบิ้ล
ตัน
5,358 5,998 8,818 5,144 6,681 6,009 4,840 6,404 6,192 6,793 6,673 6,632 6,265 6,724 8,066 4,541 3,118 6,501 5,130
พัดลมตามบ้าน
เครื่อง
740,728 1,053,290 1,658,330 942,170 1,020,767 1,020,366 796,305 808,468 636,235 665,225 733,685 976,182 834,276 1,056,970 1,151,441 779,822 888,197 910,318 796,330
ตู้เย็น
เครื่อง
155,223 136,620 183,479 141,619 168,530 203,126 192,623 160,117 146,117 146,276 153,254 137,636 154,877 183,192 190,767 150,896 169,629 161,946 150,934
เครื่องซักผ้า
เครื่อง
173,281 158,605 189,006 173,608 173,902 170,791 145,700 131,553 128,916 141,425 140,023 114,960 175,908 164,826 161,692 128,852 141,914 134,635 131,563
หม้อหุงข้าว
เครื่อง
272,202 212,904 250,535 217,288 274,752 290,917 194,894 190,547 238,044 197,861 227,073 285,772 257,293 226,622 204,554 152,454 185,363 186,590 139,041
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต
เครื่อง
199,847 277,008 403,192 200,247 203,620 203,475 124,478 106,927 114,756 75,000 90,033 127,761 169,524 276,523 392,654 249,337 255,218 153,278 102,723
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต
เครื่อง
200,334 265,153 417,728 207,107 204,714 205,328 129,996 112,891 116,967 82,914 98,488 139,045 181,723 281,543 395,935 254,702 258,818 155,367 107,814
คอมเพรสเซอร์
เครื่อง
483,328 482,431 580,807 460,825 467,810 411,622 504,004 251,841 465,111 404,220 447,271 416,572 469,534 487,887 606,789 405,245 537,849 497,365 492,782
Microwave oven
เครื่อง
23,542 1,038 1,130 2,142 3,478 5,328 5,618 2,857 328 347 142 121 2 1,207 777 791 374 1,542 277
Electric water pot
เครื่อง
68,748 64,913 69,176 58,043 84,210 94,928 70,255 65,802 80,045 108,871 56,855 56,652 95,235 72,682 74,786 44,522 52,420 48,970 44,646
Semiconductor devices Transistors
พันชิ้น
43,520 45,022 50,837 40,012 45,916 48,872 46,529 45,542 38,827 41,012 50,963 34,396 40,167 37,664 43,795 39,064 46,043 38,877 34,903
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นตัวเลขประมาณการที่คำนวณจากข้อมูลจริงประมาณ 70-80%
2. p เป็นตัวเลขเบื้องต้น