ประเภท: เทคโนโลยี

5G and Beyond: Past, Present and Future of the Mobile Communications

The fifth-generation (5G) of mobile communications networks is emerging as a revolutionary technology that will accelerate the development of smart cities and the realization of the information ...
28/10/2021 08:30
31

ประเภท: เทคโนโลยี

Smart Home Sensing and Monitoring in Households With Dementia: ...

Background: As life expectancy grows, so do the challenges of caring for an aging population. Older adults, including people with dementia, want to live independently and feel in control of their ...
28/10/2021 08:30
41

ประเภท: เทคโนโลยี

Smart Healthcare in the Age of AI: Recent Advances, Challenges, and ...

The significant increase in the number of individuals with chronic ailments (including the elderly and disabled) has dictated an urgent need for an innovative model for healthcare systems. ...
17/09/2021 14:00
69

ประเภท: เทคโนโลยี

AI SHOPPING SOLUTION - The Smartest All-in-One Shopping Solution

In today’s world, purchasing and shopping at supermarkets and malls are becoming part and parcel of urban life. We notice the huge rush in the markets and malls on holiday as well as in the ...
17/09/2021 14:00
65

ประเภท: เทคโนโลยี

Advances in IoT and Smart Sensors for Remote Sensing and Agriculture ...

Abstract: Modern sensors find their wide usage in a variety of applications such as robotics, navigation, automation, remote sensing, underwater imaging, etc. and in recent years the sensors ...
30/08/2021 09:30
77

ประเภท: เทคโนโลยี

Developing Design Solutions for Smart Homes Through User-Centered

The success of smart homes is fundamentally dependent on their adoption and use by people in the context of daily life. This study investigated ways to control and adapt the technology to fulfill ...
30/08/2021 09:30
98

ประเภท: เทคโนโลยี

การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟด้วยไมโครเซนเซอร์ควบคู่กับแอพพลิเคชั่น ...

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตทำให้การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างมีอิสระมากขึ้น เช่น ...
29/07/2021 09:30
154

ประเภท: เทคโนโลยี

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที เป็นการพัฒนาชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ใน สำนักงานทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...
29/07/2021 09:30
113

ประเภท: เทคโนโลยี

Developing Industrial CPS: A Multi-Disciplinary Challenge

Industrial Cyber–Physical System (CPS) is an emerging approach towards value creation in modern industrial production. The development and implementation of industrial CPS in reallife production ...
25/06/2021 08:30
147

ประเภท: เทคโนโลยี

From Smart Farming towards Agriculture 5.0: A Review on Crop Data ...

The information that crops o er is turned into profitable decisions only when eciently managed. Current advances in data management are making Smart Farming grow exponentially as data have become ...
25/06/2021 08:30
140

ประเภท: เทคโนโลยี

Challenges Associated with Implementing 5G in Manufacturing

5G networks will change several industries, including manufacturing. 5G has the potential to become the future communication platform of choice for many industries and in particular ...
21/05/2021 14:00
203

ประเภท: เทคโนโลยี

Smart Monitoring and Controlling of Appliances Using LoRa Based IoT ...

In the era of Industry 4.0, remote monitoring and controlling appliance/equipment at home, institute, or industry from a long distance with low power consumption remains challenging. At present, ...
21/05/2021 14:00
223