ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ ...

หลังจากที่ โจ ไบเดน (Joe Biden) ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างจับตามองว่า โจ ไบเดน ...
25/01/2021
193

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized ...

GSP (Generalized System of Preferences) คือ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้า
04/12/2020
159

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การค้าของเวียดนามเปรียบเทียบการค้าของไทยในสินค้า ...

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทต่อการภาคการส่งออกของประเทศไทย รวมทั้งใน ตลาดโลกยังคงต้องการสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ ...
20/11/2020 09:30
174

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูก เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช ...
27/10/2020
298

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ...

อ่านเพิ่มเติมได้ที่..
05/10/2020
294

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ (Li-S) ...

ในปัจจุบัน ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) นั่นทาให้นักวิจัยต้องมองหาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานระหว่างการใช้งาน ...
07/09/2020
298

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ...

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเองกาลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทั้งในดิน น้า และอากาศ รวมถึงการที่ภาคอุตสาหกรรมนาทรัพยากรธรรมชาติ ...
03/09/2020
242

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ก้าวสู่การทำงานรูปแบบใหม่ด้วย Work from Home and Smart Office

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลุกลามไปทั่วโลกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ...
17/08/2020
226

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย (Thailand – India Free Trade ...

ไทยและอินเดียได้ลงนามในการจัดตั้งความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย (Thailand – India Free Trade Agreement) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2003 โดยกรอบความตกลงฯ ครอบคลุมถึงการเปิดเสรีทั้งในด้านการค้าสินค้า ...
06/08/2020
305

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การยกระดับประมงไทยสู่การเป็น Smart Fishery โดยใช้ Smart Electronics ...

สินค้าประมงมีความสำคัญต่อภาคการส่งออกไทยมาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมประมงไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา น้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโรคระบาดในสัตว์น้ำ
20/07/2020
372

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) เริ่มแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2019 หลังจากนั้นได้มีการลุกลามไปในหลายประเทศอย่างรวดเร็วทาให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ...
09/07/2020
412

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)1 เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรค ทางการค้า การลงทุน น าเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
26/05/2020
440