ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) เริ่มแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2019 หลังจากนั้นได้มีการลุกลามไปในหลายประเทศอย่างรวดเร็วทาให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ...
09/07/2020
55

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)1 เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรค ทางการค้า การลงทุน น าเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
26/05/2020
143

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ...

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) เริ่มต้นเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2010 ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมร่วมกันหลังจากนั้นอีก 6 รอบ ก่อนที่ทั้ง 2 ...
07/05/2020
137

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ...

GSP หรือ Generalized System of Preferences เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือ ยกเว้นอากรขาเข้า ...
22/04/2020
241

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขัน และแนวโน้มการส่งออก ...

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกมากที่สุดใน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จึงถือเป็นตัว ขับเคลื่อนที่สำคัญของอุตสาหกรรม โดยทางสถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ได้ทำวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์ ...
10/04/2020 14:00
309

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2019 และ แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย เป็น อุตสาหกรรมที่มีการผลิตและการส่งออกไปยังประเทศ ...
23/03/2020 08:30
421

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่การเป็น Smart Livestock โดยใช้ Smart Electronics ...

จากงานวิจัยของ World Resources Institute (WRI) ได้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10 พันล้านคนในปี 2050 และจะส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ...
09/03/2020
255

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ...

ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้มีการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการออกมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากจีน ...
31/01/2020
383

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) ...

จากการประชุม Boao Forum for Asia เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2002 ณ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ...
28/11/2019
448

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ...

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตและการบริโภคดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน ...
31/10/2019
536

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ...
18/10/2019
472

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว

ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป ...
27/09/2019
494