ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

Machine Learning
หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า Big Data อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันคนเราค่อนข้างมาก รวมทั้งในวงการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้วย
31/01/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบจากมาตรการเซฟการ์ดต่ออุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าไทย
มาตรการเซฟการ์ด (Safeguard Measure) เป็นมาตรการทางการค้าที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมปริมาณการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของประเทศ โดยมีการออกมาตรการเรียกเก็บภาษีและอากรขาเข้าที่สูงขึ้น รวมถึงการจากัดปริมาณการนาเข้าสินค้าสาเร็จรูปและส่วนประกอบ
18/01/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Eastern Eastern Economic Economic Economic Economic Corridor Corridor Corridor Corridor : EEC) คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 4.0 ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยเน้นสนับสนุนการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve)
02/01/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านคน หรือร้อยละ 21 ของประชากรโลก และองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังได้นิยาม “ผู้สูงอายุ” ว่าหมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป รวมถึงได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุออกเป็น 3 ระดับ
18/12/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย
เครื่องมือแพทย์ (Medical Device) คือ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อ การวินิจฉัยและรักษาโรค โดย Medical Devices Intelligence Unit: MedIU ได้จำแนก เครื่องมือแพทย์ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งแบ่ง ได้เป็น 3 กลุ่ม
17/12/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย
เมื่อกล่าวถึงหนึ่งในห้าอุตสาหกรรม New-S Curve 1 ที่ถูกจับตามองว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งสาหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย (New Growth Engines) ไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 หลายๆท่านคงนึกถึง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
11/12/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น หรือ Thailand RAC NAMA
14/11/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

Smart City ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเมืองอัจฉริยะ
เป็นแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างของเมือง ด้วยการนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าวการเก็บรวบรวมข้อมูลถือเป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาเมือง ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเมืองต้องอาศัยการใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น Sensors RFID
21/09/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ภาวะผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์ (Solar cell) ในเดือนมิถุนายน 2561
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 5,569.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้า(%MoM) และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน(%YoY) หากเมื่อแบ่งเป็นแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ากาลัง ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,514.56, 3,490.73 และ563.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ
07/09/2018


Copyright © 2016 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved