ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ...
18/10/2019
4

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว

ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป ...
27/09/2019
35

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ไทยกับการยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลหลายๆ แห่งในประเทศไทยกาลังประสบกับปัญหาผู้ป่วย ล้นโรงพยาบาล ทาให้ผู้ป่วยต้องรอคิวใน การรักษานาน การเบิกจ่ายค่ารักษาและรับยาเป็นไปอย่างล่าช้า ...
19/09/2019
50

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

FTA อาเซียน-เกาหลี ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ปัจจุบันหลายประเทศได้นานโยบายการทาเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ...
09/09/2019
64

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

...

ในปัจจุบัน หากกล่าวถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเวียดนามกาลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีเสถียรภาพทางการเมือง ...
12/08/2019
97

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง

ภาพรวมการส่งออกสินค้าไฟฟ้ากำลัง ในรายตลาดส่งออก กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดโลกเช่นกัน ทำให้ไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้ากำลังไปยังตลาดส่งออกไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะ ตลาดจีน ...
30/07/2019 09:30
120

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ Made in Chaina 2025

ยุทธศาสตร์Made in China 2025เริ่มจากรัฐบาลจีนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต ภายในประเทศ โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้เห็นชอบและอนุมัติประกาศยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ...
02/07/2019
140

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและตุรกี ...

การเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและตุรกี มีจุดเริ่มต้นจากการที่ไทยและตุรกีได้มี การจัดตั้ง Joint Trade Commission (JTC) ที่ลงนามตั้งแต่ปี 1987
03/06/2019
137

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯไทย

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 40 ปี ...
22/04/2019
233

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ...

หลายเดือนที่ผ่านมา สงครามทางการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯ และจีนถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญ เนื่องจากการใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กับจีนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ ...
11/04/2019
200