ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯไทย
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 40 ปี มีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการนาเข้าและส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
22/04/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย
หลายเดือนที่ผ่านมา สงครามทางการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯ และจีนถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญ เนื่องจากการใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กับจีนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐฯ และจีน
11/04/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion Battery) กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่กำลังถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน จากกระแสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบสำคัญ สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั้นมีหลากหลายประเภท
20/02/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

Machine Learning
หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า Big Data อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันคนเราค่อนข้างมาก รวมทั้งในวงการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้วย
31/01/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบจากมาตรการเซฟการ์ดต่ออุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าไทย
มาตรการเซฟการ์ด (Safeguard Measure) เป็นมาตรการทางการค้าที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมปริมาณการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของประเทศ โดยมีการออกมาตรการเรียกเก็บภาษีและอากรขาเข้าที่สูงขึ้น รวมถึงการจากัดปริมาณการนาเข้าสินค้าสาเร็จรูปและส่วนประกอบ
18/01/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Eastern Eastern Economic Economic Economic Economic Corridor Corridor Corridor Corridor : EEC) คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 4.0 ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยเน้นสนับสนุนการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve)
02/01/2019

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านคน หรือร้อยละ 21 ของประชากรโลก และองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังได้นิยาม “ผู้สูงอายุ” ว่าหมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป รวมถึงได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุออกเป็น 3 ระดับ
18/12/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย
เครื่องมือแพทย์ (Medical Device) คือ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อ การวินิจฉัยและรักษาโรค โดย Medical Devices Intelligence Unit: MedIU ได้จำแนก เครื่องมือแพทย์ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งแบ่ง ได้เป็น 3 กลุ่ม
17/12/2018

ประเภทรายงาน: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย
เมื่อกล่าวถึงหนึ่งในห้าอุตสาหกรรม New-S Curve 1 ที่ถูกจับตามองว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งสาหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย (New Growth Engines) ไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 หลายๆท่านคงนึกถึง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
11/12/2018


Copyright © 2016 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved