ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2019 และ แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย เป็น อุตสาหกรรมที่มีการผลิตและการส่งออกไปยังประเทศ ...
23/03/2020 08:30
46

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่การเป็น Smart Livestock โดยใช้ Smart Electronics ...

จากงานวิจัยของ World Resources Institute (WRI) ได้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10 พันล้านคนในปี 2050 และจะส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ...
09/03/2020
50

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ...

ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้มีการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการออกมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากจีน ...
31/01/2020
198

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) ...

จากการประชุม Boao Forum for Asia เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2002 ณ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ...
28/11/2019
304

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ...

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตและการบริโภคดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน ...
31/10/2019
393

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ...
18/10/2019
379

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว

ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป ...
27/09/2019
401

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ไทยกับการยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลหลายๆ แห่งในประเทศไทยกาลังประสบกับปัญหาผู้ป่วย ล้นโรงพยาบาล ทาให้ผู้ป่วยต้องรอคิวใน การรักษานาน การเบิกจ่ายค่ารักษาและรับยาเป็นไปอย่างล่าช้า ...
19/09/2019
404

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

FTA อาเซียน-เกาหลี ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ปัจจุบันหลายประเทศได้นานโยบายการทาเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ...
09/09/2019
299

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

...

ในปัจจุบัน หากกล่าวถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเวียดนามกาลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีเสถียรภาพทางการเมือง ...
12/08/2019
253

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง

ภาพรวมการส่งออกสินค้าไฟฟ้ากำลัง ในรายตลาดส่งออก กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดโลกเช่นกัน ทำให้ไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้ากำลังไปยังตลาดส่งออกไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะ ตลาดจีน ...
30/07/2019 09:30
271