นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ จะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


25/01/2021
193

เอกสารแนบ: jo-0164.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized ...

GSP (Generalized System of Preferences) คือ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้า
04/12/2020
159

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การค้าของเวียดนามเปรียบเทียบการค้าของไทยในสินค้า ...

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทต่อการภาคการส่งออกของประเทศไทย รวมทั้งใน ตลาดโลกยังคงต้องการสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ ...
20/11/2020 09:30
174

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูก เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช ...
27/10/2020
298