การค้าของเวียดนามเปรียบเทียบการค้าของไทยในสินค้า ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เวียดนามส่งออกมากที่สุด


อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทต่อการภาคการส่งออกของประเทศไทย รวมทั้งใน ตลาดโลกยังคงต้องการสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ ทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย จีนเป็นประเทศที่เป็นผู้น าเข้า และส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 1 ของโลก จีน มีการน าเข้าสินค้าตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ตลอดจนปลายน้ า ประเทศส่วนใหญ่ที่จีนน าเข้าสินค้าไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย  ประเทศที่น่าจับตามองในตลาด เข้ามามีบทบาทการแข่งขันในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา คือ เวียดนาม มี การส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นสูงมาก รวมไปถึงการมีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาตั้งฐาน การผลิตจ านวนมากเช่นกัน ดังนั้น จึงอยากเปรียบเทียบศักยภาพทางการแข่งขันของไทย กับ เวียดนาม ใน กลุ่มสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยังประเทศจีน ทั้งด้านศักยภาพการส่งออกสินค้า ด้านความสามารถ ในการผลิตเพื่อการส่งออกของสินค้า รวมถึงแนวโน้มความสามารถการแข่งขันของสินค้านั้นๆ ในตลาดจีน

20/11/2020 09:30
174

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ ...

หลังจากที่ โจ ไบเดน (Joe Biden) ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างจับตามองว่า โจ ไบเดน ...
25/01/2021
192

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized ...

GSP (Generalized System of Preferences) คือ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้า
04/12/2020
159

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูก เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช ...
27/10/2020
298