การยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


04/12/2020
411

เอกสารแนบ: GSP-EE-1163.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบและกำหนดให้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ...
30/07/2021
20

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ภาพรวมสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทย ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน นำเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
09/07/2021
112

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ...

อุตสาหกรรมตู้เย็นของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ...
08/07/2021 13:00
181