ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย (Thailand – India Free Trade Agreement)ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


ไทยและอินเดียได้ลงนามในการจัดตั้งความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย (Thailand – India Free Trade Agreement) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2003 โดยกรอบความตกลงฯ ครอบคลุมถึงการเปิดเสรีทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน

06/08/2020
268

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ ...

หลังจากที่ โจ ไบเดน (Joe Biden) ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างจับตามองว่า โจ ไบเดน ...
30/12/2020
72

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized ...

GSP (Generalized System of Preferences) คือ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในประเทศที่กาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้า
04/12/2020
93

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การค้าของเวียดนามเปรียบเทียบการค้าของไทยในสินค้า ...

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทต่อการภาคการส่งออกของประเทศไทย รวมทั้งใน ตลาดโลกยังคงต้องการสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ ...
20/11/2020 09:30
99