ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


28/11/2019
304

เอกสารแนบ: JTEPA27-11-19.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2019 และ แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย เป็น อุตสาหกรรมที่มีการผลิตและการส่งออกไปยังประเทศ ...
23/03/2020 08:30
46

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่การเป็น Smart Livestock โดยใช้ Smart Electronics ...

จากงานวิจัยของ World Resources Institute (WRI) ได้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10 พันล้านคนในปี 2050 และจะส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ...
09/03/2020
50

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ...

ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้มีการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการออกมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากจีน ...
31/01/2020
198