ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตและการบริโภคดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน วัตถุดิบในการผลิตสินค้ารวมถึงปัญหาการจัดการขยะตามมา ดังนั้น แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงได้ถูกนามาใช้เพื่อให้เกิด การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คืออะไร

31/10/2019
477

เอกสารแนบ: Circular Economy.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)1 เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรค ทางการค้า การลงทุน น าเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
26/05/2020
10

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ...

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) เริ่มต้นเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2010 ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมร่วมกันหลังจากนั้นอีก 6 รอบ ก่อนที่ทั้ง 2 ...
07/05/2020
52

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ...

GSP หรือ Generalized System of Preferences เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือ ยกเว้นอากรขาเข้า ...
22/04/2020
131