บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว


ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ผลิตได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Internet of Things เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทาให้สามารถเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นั่นเอง

27/09/2019
35

เอกสารแนบ: Smart Home10-07-2562.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ...
18/10/2019
2

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ไทยกับการยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลหลายๆ แห่งในประเทศไทยกาลังประสบกับปัญหาผู้ป่วย ล้นโรงพยาบาล ทาให้ผู้ป่วยต้องรอคิวใน การรักษานาน การเบิกจ่ายค่ารักษาและรับยาเป็นไปอย่างล่าช้า ...
19/09/2019
50

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

FTA อาเซียน-เกาหลี ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ปัจจุบันหลายประเทศได้นานโยบายการทาเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ...
09/09/2019
64