บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว


ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ผลิตได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Internet of Things เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทาให้สามารถเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นั่นเอง

27/09/2019
517

เอกสารแนบ: Smart Home10-07-2562.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย (Thailand – India Free Trade ...

ไทยและอินเดียได้ลงนามในการจัดตั้งความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย (Thailand – India Free Trade Agreement) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2003 โดยกรอบความตกลงฯ ครอบคลุมถึงการเปิดเสรีทั้งในด้านการค้าสินค้า ...
06/08/2020
6

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การยกระดับประมงไทยสู่การเป็น Smart Fishery โดยใช้ Smart Electronics ...

สินค้าประมงมีความสำคัญต่อภาคการส่งออกไทยมาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมประมงไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา น้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโรคระบาดในสัตว์น้ำ
20/07/2020
55

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) เริ่มแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2019 หลังจากนั้นได้มีการลุกลามไปในหลายประเทศอย่างรวดเร็วทาให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ...
09/07/2020
131