ไทยกับการยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ (Li-S) ...

ในปัจจุบัน ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) นั่นทาให้นักวิจัยต้องมองหาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานระหว่างการใช้งาน ...
07/09/2020
58

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ...

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเองกาลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทั้งในดิน น้า และอากาศ รวมถึงการที่ภาคอุตสาหกรรมนาทรัพยากรธรรมชาติ ...
03/09/2020
44

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ก้าวสู่การทำงานรูปแบบใหม่ด้วย Work from Home and Smart Office

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลุกลามไปทั่วโลกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ...
17/08/2020
57