FTA อาเซียน-เกาหลี ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


ปัจจุบันหลายประเทศได้นานโยบายการทาเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน รวมถึงผลของการลดภาษีและยกเลิกภาษีจากความตกลงการค้าจะส่งผลให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มอานาจในการแข่งขันให้กับสินค้าอีกด้วย

ดังนั้น การทาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีของไทย จะช่วยให้เกิดการเปิดเสรีและ การอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและ การลงทุนให้แก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุตสากรรมเป้าหมายของไทยด้วย

09/09/2019
194

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) ...

จากการประชุม Boao Forum for Asia เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2002 ณ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ...
28/11/2019
107

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ...

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตและการบริโภคดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน ...
31/10/2019
177

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ...
18/10/2019
185