FTA อาเซียน-เกาหลี ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


ปัจจุบันหลายประเทศได้นานโยบายการทาเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน รวมถึงผลของการลดภาษีและยกเลิกภาษีจากความตกลงการค้าจะส่งผลให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มอานาจในการแข่งขันให้กับสินค้าอีกด้วย

ดังนั้น การทาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีของไทย จะช่วยให้เกิดการเปิดเสรีและ การอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและ การลงทุนให้แก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุตสากรรมเป้าหมายของไทยด้วย

09/09/2019
416

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ (Li-S) ...

ในปัจจุบัน ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) นั่นทาให้นักวิจัยต้องมองหาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานระหว่างการใช้งาน ...
07/09/2020
58

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ...

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเองกาลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทั้งในดิน น้า และอากาศ รวมถึงการที่ภาคอุตสาหกรรมนาทรัพยากรธรรมชาติ ...
03/09/2020
44

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ก้าวสู่การทำงานรูปแบบใหม่ด้วย Work from Home and Smart Office

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลุกลามไปทั่วโลกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ...
17/08/2020
57