ทำไมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามถึงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


ในปัจจุบัน หากกล่าวถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเวียดนามกาลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีเสถียรภาพทางการเมือง จึงทาให้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามมีความต่อเนื่อง

จุดเปลี่ยนทำงด้ำนเศรษฐกิจของเวียดนำม

จุดเปลี่ยนที่ทาให้เวียดนามมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด คือ การที่รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการใช้นโยบาย Doi Moi (โด่ยเหมย) ในปี 1986 ซึ่ง “Doi” หมายถึง เปลี่ยน และ “Moi” หมายถึง ใหม่ นโยบายนี้เน้นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแทนการใช้ระบบ การวางแผนจากส่วนกลาง ลดการผูกขาดของภาครัฐ กระจายอานาจแก่ภาคธุรกิจและท้องถิ่น กระจายที่ดินให้แก่เกษตรกรและให้สิทธิการเป็นเจ้าของ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ

12/08/2019
98

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ...
18/10/2019
4

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว

ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป ...
27/09/2019
35

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ไทยกับการยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลหลายๆ แห่งในประเทศไทยกาลังประสบกับปัญหาผู้ป่วย ล้นโรงพยาบาล ทาให้ผู้ป่วยต้องรอคิวใน การรักษานาน การเบิกจ่ายค่ารักษาและรับยาเป็นไปอย่างล่าช้า ...
19/09/2019
50