ทำไมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามถึงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


ในปัจจุบัน หากกล่าวถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเวียดนามกาลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีเสถียรภาพทางการเมือง จึงทาให้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามมีความต่อเนื่อง

จุดเปลี่ยนทำงด้ำนเศรษฐกิจของเวียดนำม

จุดเปลี่ยนที่ทาให้เวียดนามมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด คือ การที่รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการใช้นโยบาย Doi Moi (โด่ยเหมย) ในปี 1986 ซึ่ง “Doi” หมายถึง เปลี่ยน และ “Moi” หมายถึง ใหม่ นโยบายนี้เน้นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแทนการใช้ระบบ การวางแผนจากส่วนกลาง ลดการผูกขาดของภาครัฐ กระจายอานาจแก่ภาคธุรกิจและท้องถิ่น กระจายที่ดินให้แก่เกษตรกรและให้สิทธิการเป็นเจ้าของ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ

12/08/2019
273

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)1 เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรค ทางการค้า การลงทุน น าเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
26/05/2020
10

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ...

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) เริ่มต้นเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2010 ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมร่วมกันหลังจากนั้นอีก 6 รอบ ก่อนที่ทั้ง 2 ...
07/05/2020
52

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ...

GSP หรือ Generalized System of Preferences เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือ ยกเว้นอากรขาเข้า ...
22/04/2020
131