อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ


อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเพียงช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ.2009 ซึ่งปริมาณการผลิตเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นจากบทบาทของบริษัทข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ มีบทบาทในการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศไทยมาก แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น ผู้ผลิตไทยจึงต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน


19/09/2019 09:00
44
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ...
19/09/2019 10:00
46

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

IC (Integrated Circuit)

ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ไปแทรกอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจ เช่น ยานยนต์ โทรคมนาคม ปิโตรเคมี เป็นต้น ...
12/09/2019 10:00
41

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

Storage Unit 2019

สินค้า Storage Unit นั้นถือเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก ...
04/07/2019 14:30
70