มกราคม 2563 (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2562/เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน ปี 2562)