ธันวาคม 2562 (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2562/เดือนมกราคมถึงตุลาคม ปี 2562)