ตุลาคม 2562 (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562/เดือนมกราคมถึงสิงหาคม ปี 2562)