มิถุนายน 2562 (ข้อมูลเดือนเมษายน 2562/เดือนมกราคมถึงเมษายน ปี 2562)