มิถุนายน 2564 (ข้อมูลเดือนเมษายน 2564/เดือนมกราคมถึงเมษายน ปี 2564)