มกราคม 2564 (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2563/เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน ปี 2563)