เมษายน 2563 (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563/เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปี 2562)