สมอ. เปิดฟังความเห็นก่อนบังคับใช้มาตรฐานหลอดแอลอีดีขั้วคู่


               นายวันชัย  พนมชัย  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภค หันมานิยมใช้หลอดไฟแอลอีดีเป็นจํานวนมาก เห็นได้จากยอดการนําเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานของหลอดไฟแอลอีดี และมีความคงทนมากกว่าหลอดไฟทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามหลอดไฟแอลอีดีเหล่านี้เป็นสินค้าที่ใช้ภายในอาคารและใช้ในที่อยู่อาศัย อาจเป็นอันตรายได้หากใช้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำ สมอ. จึงจําเป็นต้องควบคุมคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ทําสินค้าดังกล่าวจํานวน 195 ราย และมีผู้นําเข้าจํานวน 685 ราย สมอ. จึงได้กําหนดให้หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชนิดตรง เป็นสินค้ามาตรฐานบังคับ
                ทั้งนี้  มาตรฐานหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่จะกําหนดเป็นมาตรฐานบังคับนั้น มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่มีขั้วหลอดแบบเดียวกัน กําลังไฟฟ้าที่กําหนด ไม่เกิน 125 W แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด ไม่เกิน 250 V ซึ่งมีการทดสอบด้านความปลอดภัย เช่น สามารถทนความร้อนได้หากเกิดอุณหภูมิสูงกว่าปกติที่ขั้วหลอด ไม่ลามไฟ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการสับเปลี่ยนและการสัมผัสหลอดไฟโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการใช้งาน รวมถึงการทดสอบแสงจากหลอดไฟ โดยจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาของผู้บริโภค เป็นต้น

 

 

“เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการบังคับใช้มาตรฐาน สมอ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําผลที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนมีการดําเนินการตามขั้นตอนทาง กฎหมายเพื่อการประกาศใช้ต่อไป ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอได้ที่ www.tisi.go.th หรือ ส่งหนังสือถึงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ธันวาคม 2562 และ สามารถดูรายละเอียดการกําหนดมาตรฐาน ได้ที่ www.tisi.go.th ในหัวข้อมาตรฐานบังคับ”


27/11/2019
23


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนี MPI ตุลาคมหดตัว 8.45%

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 62 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.45% ...

28/11/2019
57

กรอ.รับลูก “สุริยะ”ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่ Smart Government

กรอ. เตรียมพร้อมให้บริการผู้ประกอบการ ตามพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ พร้อมเร่งเดินหน้ากฎหมายลูก 18 ฉบับ ...

04/11/2019
71

บีโอไอเผยคำขอรับส่งเสริม 9 เดือน FDI กระฉูด 69%

บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนช่วง 9 เดือนของปี 2562 กว่า 1,100 โครงการ มูลค่า 3.14 แสนล้านบาท ...

01/11/2019
81

สหรัฐฯ ตัด GSPสัญญาณเตือนสู่การปรับตัวที่ไม่อาจมองข้าม

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. ออกบทวิเคราะห์ไทยถูกตัดสิทธิ GSP จากสหรัฐ ...

30/10/2019
87