กรอ.รับลูก “สุริยะ”ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่ Smart Government


นายประกอบ  วิวิธจินดา  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรอ. มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยจะส่งผลดีชัดเจนคือ  2 เพิ่ม ลด และ ประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการได้รับทันที  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กำหนดทิศทางการทำงานด้านการปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government  หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการนำระบบ    i-Industry มาเชื่อมโยงระบบการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ ในรูปแบบ One Stop Service เช่น ระบบการขอใบอนุญาต ร.ง.ออนไลน์ และระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี  เป็นต้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมถึงเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

 

สำหรับ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ที่จะช่วย เพิ่ม ลด และ ประโยชน์ โดย เพิ่มประกอบด้วยการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ส่วน ลด ประกอบด้วย จะช่วยลดระยะเวลาการทำเรื่องขอใบอนุญาตแบบเดิม และช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในกระบวนการต่อใบอนุญาตเนื่องจากจะไม่มีการต่อใบอนุญาตอีกต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนพัฒนาธุรกิจได้สะดวกและง่ายขึ้น

 

 
 

ส่วน ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับโดยตรงประกอบด้วย 1.การประกอบการ การยกเลิก การต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการ สามารถขยายศักยภาพในการแข่งขันได้ 2.สนับสนุนให้โรงงานที่มีอยู่เดิมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 3.ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบาย อุตสาหกรรม 4.0” ของรัฐบาล เพื่อทำให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล เท่าที่จำเป็น เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน และสร้างความโปร่งใสให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย 4.การเปลี่ยนคำนิยาม โรงงานจากกิจการที่มีเครื่องจักร แรงม้า หรือ แรงงาน คนขึ้นไปให้สูงขึ้นเป็นกิจการที่มี เครื่องจักร 50 แรงม้า หรือ แรงงาน 50 คนขึ้นไป ทำให้โรงงานขนาดเล็กเกือบ 60,000 โรงงานได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ซ้ำซ้อนกันหลายฉบับ และ 5.เพิ่มความคล่องตัวในการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายรับรองตนเอง และใช้ระบบผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง ทำให้โรงงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง

พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับนี้ เป็นการลดภาระผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผลดีต่อการประกอบกิจการใน ภาพรวม มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็น ซึ่งนอกจากจะสร้างความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วยังช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความโปร่งใส และช่วยส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย”

 

นอกจากนี้ กรอ. อยู่ระหว่างการเร่งรัดการออกกฎหมายลูก 18 ฉบับ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ เช่น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ฉบับที่..(พ.ศ. .... ยกเลิกแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ที่กำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาต เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ พ.ศ. 2549), ร่างกฎกระทรวงฉบับที่..(พศ..... ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน)ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งในกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา18/1, ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเพิ่มจำนวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษหรือมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตามมาตรา 19 เป็นต้น


ตอนนี้หลายฉบับมีความคืบหน้าในการดำเนินการไปมากแล้ว โดยบางส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา ขณะที่หลายฉบับผ่านที่ประชุม ครม.ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้นจึงมั่นใจว่าในเร็วๆ นี้กฎหมายลูกทั้ง 18 ฉบับจะเข้ามาช่วยการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่มีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์


04/11/2019
252


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ส.อ.ท.”แนะรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มพร้อมยืดจ่ายหนี้ “SMEs” อีก 2 ปี

ส.อ.ท.เผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 ...

18/09/2020
14

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2563 ขยายตัว 3.12% ...

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ...

28/08/2020
83

บอร์ด สมอ. เห็นชอบมาตรฐานเสื้อกาวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์รวม ...

นายจุลพงษ์ ทวีศรี ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ...

27/08/2020
64