สมอ.เร่งออก 150 มอก.S-Curve ยกร่างมาตรฐานอุตฯ 4.0 ในปีนี้


นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) สมอ.เตรียมประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) จำนวน 150 มาตรฐาน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่/รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 1 มาตรฐาน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนยานยนต์ 8 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 มาตรฐาน/เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 20 มาตรฐาน, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2 มาตรฐาน/เกษตรแปรรูป 1 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4 มาตรฐาน, หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 4 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 4 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 1 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 1 มาตรฐาน ขณะนี้กว่า 103 มาตรฐาน ได้กำหนดมาตรฐานเสร็จแล้ว รอเพียงประกาศใช้

และส่วนที่เหลือเป็นมาตรฐานไม่ใช่ S-Curve รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็น 4.0 ยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐานเตรียมไว้ เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 35 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 3 มาตรฐาน, อุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1 มาตรฐาน อุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก 17 มาตรฐาน รวมปีนี้จะมีทั้งหมด 305 มาตรฐานใหม่ โดยทั้งหมดจะต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายภายในปี 2560 ซึ่งในระยะแรกจะเป็นเพียงมาตรฐานทั่วไป ส่วนอนาคตทาง มอก.อาจเปลี่ยนเป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และสาเหตุต่อไป

สำหรับมาตรฐานแรกจะเสร็จและประกาศใช้ก่อน คือ มอก.สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบตเตอรี่ สถานีชาร์จ เต้ารับเต้าเสียบ ซึ่งในสัปดาห์นี้ สมอ.ได้เรียกผู้ผลิต/วิศวกรทุกค่ายรถยนต์จากยุโรป ญี่ปุ่น จีน เข้ามาหารือแสดงความคิดเห็นกับทางคณะกรรมการวิชาการชุดที่ 74 (กว.74) เพื่อรวบรวมหลักเกณฑ์และกติกากลางในการออกมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย คาดว่าจะเสร็จภายใน 3 เดือนและประกาศใช้ 

"เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของแต่ละค่ายมีความแตกต่างกัน การทำมาตรฐานจะไม่อิงมาตรฐานของค่ายใดค่ายหนึ่ง แต่ทุกค่ายรถจะต้องผลิตแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สมอ.กำหนด ตัวแบตเตอรี่รถ EV ต้องเสร็จก่อน เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐผลักดันให้เกิดโดยเร็ว และทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กำลังมีมาตรการสนับสนุนจากการให้สิทธิประโยชน์ด้วย จากนั้นจะทยอยกำหนดร่างมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน S-Curve อื่นตามมา อาทิ อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นผู้ชิ้นส่วนเล็ก ๆ บนเครื่องบินจำนวนมาก เช่น นอต กล่องแผงวงจร ส่งให้ทั้งโบอิ้ง และแอร์บัส ซึ่งผลิตโดยยึดตามหลักมาตรฐานสากล แต่ไทยควรมีการยกร่างมาตรฐานเป็นของตัวเองด้วย ทั้งอุตสาหกรรมยางพวกล้อรถยนต์ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร เป็นต้น"

ที่สำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้ ทาง สมอ.เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมสภามาตรฐานแห่งภาคพื้นแปซิฟิก ประจำปี 2560 ที่ประเทศแคนาดา โดยมีสมาชิก 24 ประเทศเข้าร่วม เพื่อเสนอให้ มอก.9999 หรือมาตรฐานการจัดการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดเป็นมาตรฐานสากล ISO โดยจะผลักดันให้ได้รับเสียงสนับสนุน 2 ใน 3 ของประเทสมาชิกที่ออกเสียง คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 

สำหรับสถิติการออกใบอนุญาตให้ทำและนำเข้า สำหรับผู้ทำ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในช่วง 5 เดือน (ต.ค. 2559-ก.พ. 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,880 ฉบับ คิดเป็น 100% ของจำนวนคำขอที่ออกใบอนุญาตภายใน 15 วันทำการ และใช้ระยะเวลาการออกใบอนุญาตเฉลี่ยเพียง 10 วันทำการ/เรื่อง 

ส่วนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปัจจุบัน สมอ.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และประกาศใช้แล้ว จำนวน 1,338 มาตรฐาน แบ่งเป็นของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 498 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 37%, อาหาร จำนวน 450 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 34%, เครื่องดื่ม จำนวน 202 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 15%, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 91 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 7% 

ด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น สมอ.ดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสะสมตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 70,054 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองและยังไม่หมดอายุ จำนวนทั้งสิ้น 17,242 ใบรับรอง แบ่งเป็นของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 9,112 ผลิตภัณฑ์, ผ้า จำนวน 4,743 ผลิตภัณฑ์, อาหาร จำนวน 1,753 ผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม จำนวน 304 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1,330 ผลิตภัณฑ์ ตามแผนการปฏิบัติงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560 กำหนดไว้จำนวน 1,950 ราย ซึ่งผลการดำเนินงาน สมอ. สามารถให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ จำนวนทั้งสิ้น 2,181 ราย คิดเป็น 111.8% จากแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน แบ่งเป็น ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 1,076 ผลิตภัณฑ์, ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 700 ผลิตภัณฑ์, อาหาร จำนวน 198 ผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม จำนวน 37 ผลิตภัณฑ์, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 170 ผลิตภัณฑ์


17/04/2017
1,894


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์เผย ปี 2560 "ส่งออกสินค้าไทย" ไปอินเดียโตขึ้น 34%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาวะการค้าไทยกับอินเดีย ว่า ปี 2560 ...

21/05/2018
1564

ไทย-เกาหลีจูงมือสู่อุตสาหกรรม 4.0

ไทย-เกาหลีใต้ตั้งคณะทำงานร่วมยกร่างแผนความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

18/05/2018
1495

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุนสมาร์ทซิตี้

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ ...

09/05/2018
1524

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นักลงทุนกังวลนโยบายการเงินสหรัฐ ...

09/04/2018
1559