เดือน:
ปี:
ประเภท:
ขนาด:
นิคมอุตสาหกรรม:
จังหวัด:
ผลิตภัณฑ์:


แบ่งตามขนาดธุรกิจ
2,674
ราย
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
2,674
ราย
จำนวนผู้ประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 437 182 126 745
Electronics 295 141 203 639
Electrical 309 93 81 483
Support 217 87 47 351
Trader 259 40 16 315
Other 87 28 26 141
รวม 1,604 571 499 2,674
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งตามขนาดธุรกิจ
743,815
คน
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
743,815
ราย
จำนวนแรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 33,625 40,127 113,093 186,845
Electronics 22,486 43,467 291,477 357,430
Electrical 16,695 17,391 66,402 100,488
Support 18,263 16,369 19,818 54,450
Trader 10,028 4,073 2,520 16,621
Other 4,985 10,945 12,051 27,981
รวม 106,082 132,372 505,361 743,815
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์