E&E Situation Update

สถิติการส่งออก : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : May 2020
 Yearly  |  Jan-May  |  May 
May 2020 Jan - May 2020
Mil.Us$ %YoY Mil.Us$ %YoY
               E&E 4,114 -20.9 22,888 -5.4
               Electronics 2,542 -16.7 13,603 -3.3
               Electrical 1,041 -33.7 6,519 -12.8
               Power
             Electrics
530 -7.8 2,767 4.3
สถิติการนำเข้า : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : May 2020
 Yearly  |  Jan-May  |  May 
May 2020 Jan - May 2020
Mil.Us$ %YoY Mil.Us$ %YoY
               E&E 3,878 -10.1 20,110 -5.7
               Electronics 2,838 -3.8 14,037 -4.8
               Electrical 623 -24.1 3,636 -7.1
               Power
             Electrics
417 -23.0 2,437 -8.8

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายปี : May 2020
 Yearly  |  Jan-May  |  May 
May 2020 Jan - May 2020
%YoY %YoY
               E&E 82 -19.3 93 -2.9
               Electronics 86 -7.7 91 1.2
               Electrical 74 -35.5 96 -9.0
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการ

จำนวนผู้ประกอบการตามขนาดธุรกิจ

เล็ก : 1,524 กลาง : 555 ใหญ่ : 471
2,550
ราย

จำนวนแรงงานตามขนาดธุรกิจ

เล็ก : 103,023 กลาง : 131,530 ใหญ่ : 513,899
748,452
คน
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ.เดือนมิถุนายน 2563