ตารางมูลค่าการค้ารวมของเกาหลีใต้

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2014

2015

2016

ม.ค.-ส.ค

2017

% Change

ม.ค.-ส.ค.2017/2016

การค้ารวม

1,098,180

963,256

901,526

688,327

17.90

การส่งออก

572,665

526,757

495,466

375,058

16.40

การนำเข้า

525,515

436,499

406,060

313,269

19.75

ที่มา: Global Trade  Atlas

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2017 เกาหลีใต้มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 688,327 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 375,058 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ อาทิ ตลาดจีน  สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 313,269 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ได้จากการกลั่นสาร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น โดยมีจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญที่มา: Global Trade  Atlas


รัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมเกาหลี โดยมีแผนการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจด้วยการมุ่งเน้นการปฏิรูปใน 4 ด้าน คือ 1.) ภาคสาธารณะ 2.) แรงงาน 3.) การเงิน และ 4.) การศึกษา รวมถึงการลดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไป ในปี 2016 รัฐบาลอัดฉีดงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ครึ่งหนึ่งนำไปช่วยในการสร้างงานและบรรเทาผลกระทบจากความซบเซาของอุตสาหกรรมต่อเรือที่เคยเป็นหัวใจหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอีกครึ่งหนึ่งนำไปลงทุนด้านสาธารณะต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ


ชื่อเต็ม                               สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea)

ที่ตั้ง                                  ตั้งอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยมีเส้นขนานที่ 38 แบ่งกั้นระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ติดกับทะเลญี่ปุ่น ระหว่างละติจูดที่ 37 00 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 127 30 องศาตะวันออก

พื้นที่                                 100,210 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ                          พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นทิวเขาและภูเขา มีที่ราบกว้างชายฝั่งตะวันตกและชายฝั่งทางภาคใต้

อาณาเขตติดต่อ                     มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ 238 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ                           มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว เดือน มิ.ย.-ส.ค. เป็นช่วงที่ฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ย -5 C ในฤดูหนาว และ 33 C ในฤดูร้อน

เมืองหลวง                          กรุงโซล (Seoul)

เมืองสำคัญ                          ปูซาน แทจอน แทกู อินชอน และกวางจู

เวลา                                 เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ประชากร                           ประมาณ 51.45 ล้านคน (2017)

ศาสนา                               ชาวเกาหลีใต้ไม่บุคคลที่ไม่นับถือศาสนาใดๆประมาณ 46 % ศาสนาคริสต์ 26 % ศาสนาพุทธ 26 % ลัทธิขงจื้อ 1 % ศาสนาชอนโดเกียว ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ 

                                         1 % 

ภาษาราชการ                       ภาษาเกาหลี

สกุลเงิน                              เกาหลีวอน (KRW) อัตราแลกเปลี่ยน 1 THB = 34.49 KRW (มี.ค.2018)

วันหยุดนักขัตฤกษ์                  วันหยุดประจำชาติปี 2018 ได้แก่

1 มกราคม  วันปีใหม่

1  มีนาคม วันอิสรภาพ

22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

6 มิถุนายน วันรำลึกวีรชน

15 สิงหาคม วันฉลองอิสรภาพ

3 ตุลาคม วันชาติเกาหลี

9 ตุลาคม วันภาษาเกาหลี

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส

GDP (US$bn)                     1,450.20 (ปี 2017)

GDP per capita (US$)          28,600 (ปี 2017)

Real GDP Growth (%)          2.8 (ปี 2017)

Inflation (%)                      10.4 (ปี 2017)


 มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก

 

 

สินค้า

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

 

2015

 

2016

ม.ค.-ส.ค. 2017

 

2016

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

31,717

30,023

21,571

-5.34

2.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

7,280

7,822

5,422

7.45

3.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

7,977

8,464

5,199

6.11

4.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

5,385

4,907

3,435

-8.88

5.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

4,381

4,167

3,048

-4.88

6.Mobile Telephone

3,098

2,935

2,831

-5.26

7.สายไฟ ชุดสายไฟ

2,620

2,720

1,912

3.82

8.เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด, Notebook, palm

2,029

2,131

1,768

5.03

9.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

2,376

2,174

1,475

-8.50

10.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

1,583

1,621

1,028

2.40

รวมมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด

94,276

94,801

73,852

0.56

ที่มา: Global Trade  Atlas

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้  10 อันดับแรก พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2017 เกาหลีใต้มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 73,852 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 21.23 โดยนำเข้าวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มากเป็นอันดับ 1 มีมูลค่า 21,571 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.01 สินค้าที่เกาหลีใต้นำเข้าอันดับ 2 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า 5,422 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.71 และสินค้าที่เกาหลีใต้นำเข้าอันดับ 3 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่า 5,199 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการsfตัวร้อยละ 7.57

เกาหลีใต้ มีการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศต่างๆ เพื่อส่งออกต่อไปยังจีน รวมถึงมีการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งออกไปยังต่างประเทศ

มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

ม.ค.-ส.ค. 2017

2016

ม.ค.-ส.ค. 2017/2016

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

623

556

467

-10.74

30.08

2.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

141

166

133

18.14

17.70

3.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

121

110

81

-9.32

62.00

4.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

87

93

63

7.15

-7.35

5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

21

26

44

25.34

266.67

6.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR), Resister

48

44

38

-7.29

31.03

7.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

28

37

30

31.28

11.11

8.หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เกิน 1KVA)

13

32

28

153.72

55.56

9.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

 

28

 

25

 

24

 

-11.00

 

-7.69

10.สายไฟ ชุดสายไฟ

35

22

20

-37.14

33.33

รวมมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด

1,496

1,665

1,269

11.27

18.02

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากเกาหลีใต้ 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ คิดเป็นมูลค่านำเข้าทั้งหมด 1,269 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.02 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอส    แซมบลี (Integrated Circuit) โดยมีมูลค่าการนำเข้า 467 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 30.08 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 17.70 และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้มากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ โดยมีมูลค่า 81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 62.00 ซึ่งลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากเกาหลีใต้ จะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย เนื่องจากไทยยังคงเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของอาเซียน


มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก

 

 

สินค้า

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

 

2015

 

2016

ม.ค.-ส.ค.

2017

 

2016

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

52,233

52,323

56,781

0.17

2.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

23,625

21,116

9,159

-10.62

3.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

10,788

9,713

8,691

-9.96

4.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

7,942

7,896

5,011

-0.58

5.Mobile Telephone

10,396

8,176

4,371

-21.35

6.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

5,138

5,676

3,951

10.47

7.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

4,335

4,385

3,355

1.15

8.สายไฟ ชุดสายไฟ

2,746

2,537

1,589

-7.61

9.กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ

1,344

2,751

1,302

104.69

10.ตู้เย็น ใช้ตามบ้านเรือน

1,852

1,766

1,100

-4.64

รวมมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

157,208

151,028

116,351

-3.93

ที่มา: Global Trade  Atlas

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก พบว่า การส่งออกของเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2017 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 116,351 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 21.01 เกาหลีใต้ส่งออกวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่า 56,781 ล้านเหรียญสหรัฐ  มีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 79.98 อันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่าการส่งออก 9,159 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวค่อนข้างมากที่ร้อยละ 32.83 และอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่าการส่งออก 8,691 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 45.12 เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตสินค้าและผู้บริโภคยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น

มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังเกาหลีใต้

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

ม.ค.-ส.ค. 2017

2016

ม.ค.-ส.ค. 2017/2016

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

411

465

279

13.21

0.00

2.เครื่องปรับอากาศ

65

87

112

32.47

55.56

3.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

129

161

105

25.12

38.16

4.เครื่องซักผ้า

31

44

66

40.61

144.44

5.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

65

76

53

18.34

20.45

6.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

32

51

32

58.14

-15.79

7.ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือน

38

50

29

28.91

-29.27

8.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

39

40

28

1.07

3.70

9.กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ

46.08

32.77

25

-28.89

19.05

10.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

66.99

33.20

21

-50.44

-16.00

รวมมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

1,199

1,298

963

8.21

12.59

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังเกาหลีใต้ 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้ คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งหมด 963 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.59 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มีมูลค่าการส่งออก 279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวคงที่ สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 112 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 55.56 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 38.16 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปเกาหลีใต้เป็นการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไปการค้าระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับประเทศต่างๆของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก ปี 2017

เกาหลีใต้นำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 เดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2017

เกาหลีใต้ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

เดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

+/- (%)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

+/- (%)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

1.จีน

25,106

12.65

34.00

1.จีน

38,913

24.70

33.45

2.ญี่ปุ่น

10,855

46.25

14.70

2.ฮ่องกง

18,220

31.33

15.66

3.สหรัฐอเมริกา

8,736

45.36

11.83

3.เวียดนาม

14,765

45.10

12.69

4.ไต้หวัน

8,524

2.60

11.54

4.สหรัฐอเมริกา

12,019

-2.49

10.33

5.เวียดนาม

4,416

33.90

5.98

5.ไต้หวัน

3,760

39.67

3.23

6.สิงคโปร์

3,618

51.44

4.90

6.ฟิลิปปินส์

3,038

56.84

2.61

7.เนเธอร์แลนด์

2,253

46.68

3.05

7.ญี่ปุ่น

2,948

4.69

2.53

8.มาเลเซีย

1,833

15.94

2.48

8.สิงคโปร์

2,578

-11.04

2.22

9.เยอรมนี

1,531

-0.13

2.07

9.อินเดีย

2,529

55.15

2.17

10.ไทย

1,255

10.67

1.70

10.เม็กซิโก

1,958

13.51

1.68

                                  ที่มา: Global Trade  Atlasจากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม ปี 2017 พบว่า เกาหลีใต้นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 25,106 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.00 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.65 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากจีน เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น อันดับ 2 คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่น มูลค่า 10,855 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.70 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 46.25 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากญี่ปุ่น เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น และอันดับ 3 คือ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกา มูลค่า 8,736 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.83 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 45.36 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) Mobile Telephone เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 10 ที่เกาหลีใต้นำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 1,255 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.70 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.67 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากไทย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น
ส่วนการส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2017 เกาหลีใต้ส่งออกไปยังจีนมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 38,913 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 33.45 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 24.70 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังจีน เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ส่งออกไปยังฮ่องกง มูลค่า 18,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.66 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 31.33 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังฮ่องกง เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น และอันดับ 3 คือ เวียดนาม เกาหลีใต้ส่งออกไปยังเวียดนาม มูลค่า 14,765 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.69 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 45.10 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังเวียดนาม เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) และวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เป็นต้น ในขณะที่เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 14 โดยมีมูลค่า 1,014 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.87 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 29.03 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังไทย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น


ข้อมูลการค้าไทย-เกาหลีใต้

ความสัมพันธ์ทางการค้า

          ภาครัฐบาล

o        ความตกลงทางการค้า ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2504

o        คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-เกาหลีใต้ (Joint Trade Commission: JTC) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2518 มีการประชุมมาแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

o        คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) เพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2541 มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2546 ณ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นไม่มีจัดประชุมอีกจนถึงปัจจุบัน

o        ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทางทะเลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ณ กรุงเทพฯ

o        ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง และผลิตภัณฑ์นำเข้า และส่งออกระหว่างกระทรวงพาณิชย์นาวี และกิจการประมงแห่งเกาหลีใต้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ลงนามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเทพฯ

o        กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

o        ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทอาเซียน-เกาหลีใต้ ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

o        พิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-เกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552

o        พิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน-เกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

o         ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-เกาหลีใต้ ลงนามเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ เกาะเจจู เกาหลีใต้และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552

ภาคเอกชน

o        คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกาหลี-ไทย (Thai-Korea Economic Cooperation Committee) ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 มีการประชุมมาแล้ว 9 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ณ กรุงเทพฯ

o        ข้อตกลงด้านอุตสาหกรรมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรมเกาหลี (The Association of Korean Industries) เมื่อพฤศจิกายน 2528 และยังไม่เคยมีการจัดการประชุมระหว่างกัน

 


วิเคราะห์ SWOT ของเกาหลีใต้ 
 


วิเคราะห์ SWOT ของเกาหลีใต้

จุดแข็ง
1. มีมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
2. มีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว 
3. มีมาตรฐานส่งออกสินค้าให้เป็นยี่ห้อระดับโลก 
4. มีวัฒนธรรมการรักชาติ สามัคคี มุ่งมั่นการทำงาน 
5. มีการส่งเสริมการประกอบการจากรัฐอย่างจริงจัง
6. มีความเป็นชาตินิยมสูง 
7. ขยะทุกชิ้นสามารถนำมา Recycle ได้ 
8. มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า 
9. มีความปลอดภัยและระบบคมนาคมที่สะดวก
โอกาส 
1. ได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยว 
2. นานาชาติยอมรับสินค้าจากประเทศเกาหลี 
3. นานาชาติยกย่อง ยอมรับ ประสิทธิภาพการทำงานของประเทศเกาหลี
4. ประเทศขนาดเล็กดูแลระบบบริหารจัดการได้ทั่วถึง 
5.ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัว รายได้เข้าประเทศสูง 
6. มีบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Samsung 
7.รัฐบาลพยายามฟื้นนฟูประเทศหลังถูกทำลายจากประเทศญี่ปุ่น 

จุดอ่อน 

1. สื่อสารด้วยภาษาสากล (ภาษาอังกฤษมีน้อย) 
2. การผสมผสานวัฒนธรรม (Fusion) มีน้อย
3. การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเดินทางมีน้อย 
4.การจัดระบบระเบียบต้อนรับนักท่องเที่ยวยังขาดระบบ 
5. การตกแต่งอาคารสถานที่ ความสะอาด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไม่อยู่ในระดับที่ดี
6. ประชาชนมากกว่าครึ่งไม่มีศาสนา

อุปสรรค

1. ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ 
2. การปกครองที่แบ่งเป็นเมืองต่างๆชัดเจน แปลกแยก 
3. การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคเดียวกันเช่นประเทศสิงคโปร์ทางเศรษฐกิจ 
4. การลอกเลียนแบบและ copy สินค้าของประเทศเกาหลี
5. ภาวะการณ์จ้างงานที่ลดลงจากทักษะความเชี่ยวชาญ ที่สูงขึ้นทำให้เรียกร้องอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น 
6. มีสงครามระหว่างประเทศเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้


    ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าทวิภาค

ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีใต้ตลอดมา เนื่องจากไทยนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าทุนจากเกาหลีใต้เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่