ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ 78,866 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต 2,143 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย 402 กิโลเมตร เยอรมัน 704 กิโลเมตร โปแลนด์ 796 กิโลเมตร สโลวาเกีย 241 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ แถบเขตโบฮีเมียทางตะวันตกมีพื้นที่กว้างเป็นลูกคลื่น ภูเขาและที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ ส่วนทางตะวันออกตรงเขตโมราเวียเป็นเขตที่มีภูเขาอยู่มาก
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอยู่ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส และสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบาย มักมีฝนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง 
เมืองหลวง กรุงปราก (Prague หรือ Praha)
ประชากร 10,674,723 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)
ภาษาราชการ เช็ก ส่วนสำหรับการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ และในย่านท่องเที่ยว มีการใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน และรัสเซีย เป็นภาษากลางสำหรับสื่อสารทั่วไป   
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 10.4% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 1.1% อื่นๆ และที่ไม่ระบุแน่ชัด 54% ไม่เกี่ยวกับศาสนาใด 34.5%
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา
สกุลเงิน โครูนาเช็ก (Koruna) (1 โครูนาเช็ก ประมาณ 1.51 บาท ณ 27 มกราคม 2560)
ทรัพยากรธรรมชาติ ถ่านหินแบบแข็งและแบบอ่อน ดินเกาลิน ดิน แร่แกรไฟต์ และไม้ซุง

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

          สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union: EU) และเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลำดับต้นของภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกและยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงแข็งแรง และภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้นักลงทุนหลากหลายประเทศต่างสนใจเข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐเช็ก 

ตาราง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐเช็ก

 

2014

2015

2016

GDP (US$bn)

207.8

185.2

193.5

GDP per capita (US$)

19,768

17,570

18,326

Real GDP Growth (% change YOY)

2.7

4.5

2.5

Inflation (% change YOY)

0.4

0.3

0.6

Unemployment rate (%)

6.1

5.0

4.1

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจในสาธารณรัฐเช็กมีแนวโน้มที่ดี โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจ ในช่วงปี 2014 เป็นต้นมา โดยในปีดังกล่าวมีการเติบโตของเศรษฐกิจถึงร้อยละ 6.1 แต่ในปี 2016 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 193.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) มีมูลค่า 18,326 เหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth ) คิดเป็นร้อยละ 2.5 สาธารณรัฐเช็กมีอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ร้อยละ 0.6 และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ร้อยละ 4.1ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่าในปีก่อน แต่เศรษฐกิจของประเทศยังมีแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวก สืบเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น สาธารณรัฐเช็กมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) จากกรอบโครงการ EU Structural Funding Program และประชาชนที่มีความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจากนโยบายสนับสนุนคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อที่มากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะเห็นได้จากการลดลงของอัตราการว่างงานในปี 2016 แล้วยังมีแนวโน้มการจ้างงานที่ดีขึ้น ประชาชนจะได้รับค่าแรงจากการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีทักษะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในสาธาณรัฐเช็กอีกด้วย


ตาราง  มูลค่าการค้ารวมของสาธารณรัฐเช็ก

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

299,354

305,762

345,609

2.14

13.03

การส่งออก

157,937

162,709

182,203

3.02

11.98

การนำเข้า

141,417

143,053

163,406

1.16

14.23

ดุลการค้า

16,520

19,656

18,797

18.98

-4.37

ที่มา: Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          ในปี 2017 สาธารณรัฐเช็ก มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 345,609 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 182,203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ เยอรมนี สโลวาเกีย โปแลนด? ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 163,406 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางเป็นต้น โดยมีเยอรมนี โปแลนด์ จีน เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็กได้ดุลการค้า 18,797 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการค้ารวมของสาธารณรัฐเช็กมีอัตราขยายตัวร้อยละ 13.03ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก ปี  2017

สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

10,658

25.28

18.62

2.จีน

7,981

18.93

4.33

3.เนเธอร์แลนด์

3,382

8.02

17.60

4.สหราชอาณาจักร

2,336

5.54

20.53

5.ไอร์แลนด์

1,676

3.97

44.80

6.สโลวาเกีย

1,629

3.86

-4.08

7.โปแลนด์

1,543

3.66

10.04

8.ออสเตรีย

1,462

3.47

64.50

9.ฮ่องกง

1,149

2.72

14.77

10.สหรัฐฯ

988

2.34

54.39

ไทย (16)

553

1.31

-2.01

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก ปี 2017 พบว่า สาธารณรัฐเช็กนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 10,658 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25.28 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 18.62 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากเยอรมนี เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palmเป็นต้น อันดับ 2 คือ จีน สาธารณรัฐเช็กนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมูลค่า 7,981 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.93 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 4.33 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากจีน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และMobile Telephone เป็นต้น  อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็กนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเนเธอร์แลนด์มูลค่า 3,382 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.02 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 17.60 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) palm อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และMobile Telephone เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 16 ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.31 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 2.01 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากไทย เช่น  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ และกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ เป็นต้น   

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก ปี  2017

สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

16,763

35.23

16.26

2.เนเธอร์แลนด์

2,977

6.26

53.64

3.ฝรั่งเศส

2,876

6.04

9.77

4.สหราชอาณาจักร

2,652

5.57

5.07

5.สโลวาเกีย

2,124

4.46

4.67

6.โปแลนด์

1,853

3.90

14.73

7.ออสเตรีย

1,805

3.79

19.18

8.สปน

1,643

3.45

11.40

9.อิตาลี

1,587

3.33

4.47

10.ฮังการี

1,339

2.81

16.76

ไทย (56)

32

0.07

35.35

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก ในปี 2017 สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 16,763 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35.23 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.26 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปเยอรมนี เช่น Mobile Telephone เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm เป็นต้น อันดับ 2 คือ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 2,977 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.26 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 53.64 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น อันดับ 3 คือ ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปฝรั่งเศส มูลค่า 2,876 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.04 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.77 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังฝรั่งเศส เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ เป็นต้น ในขณะที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 56 โดยมีมูลค่า 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.07 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 35.35 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่    สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปไทย เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) และ Mobile Telephone เป็นต้น         ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

17

13

12

-24

-8

2.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

5

5

6

0

20

3.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

1

1

3

0

200

4.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

3

3

3

0

0

5.มอเตอร์ใหญ่ (กำลังเกิน 750 W )

2

2

2

0

0

6.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

2

2

2

0

0

7.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

2

2

2

0

0

8.กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ

3

3

1

0

-67

9.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

1

1

1

0

0

10.สายไฟ ชุดสายไฟ

2

1

1

-50

0

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

56

54

50

-4

-7

ที่มา: Global Trade  Atlas  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสาธารณรัฐเช็ก คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 7 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 8 อันดับ 2 ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor โดยมีมูลค่าการนำเข้า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 20 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐเช็กมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 200 ซึ่งลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐเช็ก จะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย


ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

363

302

283

-16.80

-6.29

2.กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ

26

24

31

-7.69

29.17

3.Power supply PC

29

27

26

-6.90

-3.70

4.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

5

18

25

260.00

38.89

5.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

18

31

15

72.22

-51.61

6.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

8

12

12

50.00

0.00

7.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

7

8

10

14.29

25.00

8.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

6

5

8

-16.67

60.00

9.Mobile Telephone

0

9

7

-

-22.22

10.มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W)

3

4

5

33.33

25.00

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

510

477

459

-6.47

-3.77

ที่มา: Global Trade  Atlas  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสาธารณรัฐเช็กคิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 459 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.77 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 283 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 6.29 สินค้าส่งออกอันดับ 2 กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 29.17 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ Power supply PC มีมูลค่าการส่งออก 26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.70 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐเช็ก เป็นการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไปSWOT

จุดแข็ง (Strengths)

          - สาธารณรัฐเช็กมีระบบการเมืองและสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

          - ที่ตั้งของประเทศเป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาคยุโรป

- รัฐบาลกำหนดยุทธศาตร์ด้านการค้า ให้เป็นประเทศศูนย์กลางการค้า(Trading Country) ในยุโรป กลางและตะวันออก

จุดอ่อน (Weaknesses)

          - ภาครัฐและเอกชนพยายามลดการใช้จ่าย โดยอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น

โอกาส (Opportunities)

          - สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคยุโรป

          - ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ยังขยายตัวได้ดี

อุปสรรค (Threats)

          - สาธารณรัฐช็กมีมาตรการการควบคุมและกำหนดมาตรฐานและสุขอนามัยสินค้าอาหารที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป


การลงทุนของสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีกำลังแรงงานมาก และยังเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกด้วย 

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐเช็ก

Foreign Direct Investment

2014

2015

2016

FDI inflows (Millions of dollars)

5,492

465

6,752

FDI outflows (Millions of dollars)

1,620

2,487

984

FDI inward stock (Millions of dollars)

121,530

113,057

115,204

FDI outward stock (Millions of dollars)

19,041

18,481

18,644นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

          สาธารณรัฐเช็กมีหน่วยงานที่ดูแลการลงทุนโดยตรง คือ Czech Invest อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า โดยนโยบายหลักด้านการลงทุนของสาธารณรัฐเช็ก คือการส่งเสริมการลงทุนและดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จะทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของสาธารณรัฐเช็กเหมาะสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ บนพื้นฐานของกฎหมายส่งเสริมการลงทุน (Investment Incentives Act) ที่มีผลบังคับใช้ทั้งสำหรับการลงทุนภายในและการลงทุนจากต่างประเทศ

          สาธารณรัฐเช็กมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้ตั้งเขตอุตสาหกรรม (industrial zone) ขึ้นมาสำหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ และให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นการเฉพาะ โดยเน้นการส่งเสริมใน 3 ด้าน ได้แก่

          1. อุตสาหกรรม การสร้าง/ขยายอุตสาหกรรมการผลิต

          2. ศูนย์เทคโนโลยี การสร้าง/ขยายศูนย์วิจัยและพัฒนา

          3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนธุรกิจ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์หลักๆ ที่จะได้รับ ได้แก่

1. การลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นเวลา 10 ปี

2. การจัดหาอสังหาริมทรัพย์ในราคาพิเศษที่ต่ำกว่าราคาตลาด

3. การได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการจ้างงาน

4. การได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

5. การได้รับเงินอุดหนุนเป็นต้นทุนสำหรับการลงทุนในภาคการผลิตและการสร้างศูนย์เทคโนโลยี (ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 5 ของต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 1,500 ล้านโครูนา สำหรับการลงทุนในภาคการผลิตและไม่เกิน 500 ล้านโครูนา สำหรับการลงทุนสร้างศูนย์เทคโนโลยี)

      ทั้งนี้ ขึ้นกับการพิจารณาของ Czech Invest กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ด้วยว่าจะให้สิทธิประโยชน์ในด้านใดกับโครงการใดบ้าง


กฎระเบียบการทำธุรกิจ

          - สาธารณรัฐเช็กมีระบบตลาดที่เปิดกว้าง และมีแนวโน้มที่จะลดอุปสรรคทางการค้าที่ใช่และมิใช่ภาษีลงเป็นลำดับ โดยใช้กฎระเบียบและมาตรการทางด้านการค้า รวมถึงศุลกากรและการเข้าถึงตลาดในรูปแบบเดียวกับของ EU

          - ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสาธารณรัฐเช็ก แบ่งออกเป็น 2 อัตรา ได้แก่ อัตราร้อยละ 21 สำหรับสินค้าและบริการส่วนใหญ่ และอัตราร้อยละ 15 สำหรับสินค้าบางประเภท อาทิ อาหาร หนังสือ สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ รวมทั้งงานบริการบางประเภท เช่น ธุรกิจโรงแรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานบริการสาธารณะ   เป็นต้น

          - สำหรับภาษีสินค้านำเข้า สาธารณรัฐเช็กดำเนินการตาม EU Custom’s Legislation โดยสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่อยู่นอก EU จะต้องเสียศุลกากรและภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม และในหลายกรณี จำเป็นจะต้องแสดงข้อมูลแหล่งผลิตสินค้า (proof of origin) เช่น สิ่งทอ ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็กมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องผ่านการตรวจสอบและขอรับใบอนุญาต จึงจะสามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่า สินค้านำเข้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีพอ โดยเฉพาะในประเภทสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นเด็ก เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์สำหรับยานยนต์ สินค้าสำหรับการก่อสร้าง และสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ อัตราศุลกากรและภาษีนำเข้าจะแตกต่างกันไปตามแหล่งผลิตสินค้านำเข้านั้นๆ เนื่องจากมีบางประเทศที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษ

          - ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐเช็กได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น สามารถร่วมกับหุ้นส่วนชาวเช็กเปิดบริษัทได้ สามารถเปิดสำนักงานสาขาในเช็กได้ และสามารถจัดตั้งบริษัทเช็กได้ แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมมาก คือ การร่วมกับหุ้นส่วนชาวเช็กเปิดบริษัท

 


ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  http://eiu.thaieei.com/Default.aspx

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก    

http://ditp.go.th/main.php?filename=market_info&country=60

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th

Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2560. เข้าถึงได้จาก             http://www.dtn.go.th/files/60/europe/Czech_cp_0760.pdf

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก. 2560. การค้าการลงทุน. เข้าถึงได้จาก            http://thaiembassy.cz/th/content.php?id=35