ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

อาเซียน                             เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

ชื่อเต็ม                               สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Republic of Philippines ภาษาฟิลิปิโน: Republika ng Pilipinas)

ที่ตั้ง                              ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 4 องศา 40 ลิปดาเหนือ กับ 21 องศา 10 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 116องศา 40 ลิปดาตะวันออก กับ 126 องศา 34 ลิปดาตะวันออก บนเขตวงแหวนแห่งไฟ (Pacific Ring of Fire) ซึ่งเป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาระเบิดบ่อยครั้ง และประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียอยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ 1,200? ไมล์

พื้นที่                                 329,847 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 206 ล้านไร่ (เป็นอันดับที่ 67 ของโลก)

ภูมิประเทศ                          ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและภูเขาไฟจำนวนมาก ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย พื้นดิน?298,170?ตารางกิโลเมตร?พื้นน้ำ?1,830?ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ 7,107?เกาะ

ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะหลักๆ คือ ได้แก่

1. หมู่เกาะลูซอน?(Luzon) เป็นหมู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศ

2. หมู่เกาะวิสายาส์?(Visayas)?อยู่ทางตอนกลางของประเทศ

3. หมู่เกาะมินดาเนา?(Mindanao)?อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ?36,289?กิโลเมตร ขนาดประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย หมู่เกาะของฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะเทือกเขาหินใหม่ ทำให้มักเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้ง และในปัจจุบันนี้ก็ยังมีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุอยู่อย่างน้อย 22 ลูก โดยเฉพาะภูเขาไฟมายอน (Mayon) พินาตูโบ (Pinatubo) และทาล (Taal) นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีที่ราบแคบๆ ซึ่งจะมีที่ราบที่สำคัญก็คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอนที่เรียกว่าที่ราบมะนิลา ถือเป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด

อาณาเขตติดต่อ                     ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับทะเลจีนใต้

ทางทิศใต้และทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

ภูมิอากาศ                           ฟิลิปปินส์อยู่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ

1) ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) เริ่มในเดือนมีนาคมและร้อนที่สุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงมะนิลาจะร้อนและมีฝุ่นละอองมากที่สุด อุณหภูมิระหว่างวันอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส

2) ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) ปกติปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิเมตร แต่บางครั้งจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน รวมถึงในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมมักมีลมพายุหลายลูกก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันออกของเกาะลูซอน ปิโคน และทิศตะวันออกของหมู่เกาะวิสายาส์ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์แบ่งความแรงของพายุเป็น 4 ระดับ และหากพายุมีความแรงถึงระดับสองขึ้นไป โรงเรียน ราชการ และห้างร้านต่างๆ จะหยุดทำการชั่วคราว

3) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันประมาณ 28 องศาเซลเซียส และกลางคืน 17 องศาเซลเซียส โดยหนาวที่สุดในช่วงธันวาคม

การที่ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตมรสุม ทำให้มีสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักอันเนื่องจากพายุและไต้ฝุ่น จนต้องประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเกษตรเป็นจำนวนมาก

เมืองหลวง                          มะนิลา (Manila) เป็นเมืองหลวงเมืองท่าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองหลวงเดิม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในที่กำบังลมริมอ่าวมะนิลา อุตสาหกรรมในเขตชานเมืองมะนิลา ได้แก่ โรงงานผลิตเบียร์ อาหารกระป๋อง มวนบุหรี่ สกัดน้ำมันจากพืช (มะพร้าว) ทอผ้าเครื่องอุปโภคบริโภค โรงงานประกอบรถยนต์ กลั่นน้ำมันและผลิตซิเมนต์ สินค้าออกสำคัญของประเทศส่งออกที่เมืองท่ามะนิลา นับว่าเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากที่สุด

เมืองสำคัญ                          เกซอนซิตี (Queaon City) เป็นศูนย์กลางการปกครองอยู่ไม่ห่างไกลจากมะนิลาไปทางตะวันออกสำหรับทำเนียบของประธานาธิบดีและสถานที่ราชการบางแห่งยังอยู่ที่มะนิลา

เซบู (Cebu) ตั้งอยู่บนเกาะเซบูเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าระหว่างเกาะ เช่น มะพร้าวแห้ง ข้าว และเป็นเมืองอุตสาหกรรมอันดับสอง ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา

ดาเวา (Davao) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเกาะมิดาเนาตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของเกาะ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเช่น มะพร้าวแห้งและป่านส่งต่อไปยังมะนิลาเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าออก

เวลา                                 เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง

ประชากร                            ประมาณ?104.3 ล้านคน (ปี 2017) ความหนาแน่นประชากร 298คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก

เชื้อชาติ                             เป็นเชื้อสายตากาล็อกร้อยละ 96 เชื้อสายจีนร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 2

ศาสนา                               คริสต์ 93% (คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 84% นิกายโปรเตสแตนต์ 9%) อิสลาม 5% ฮินดู 2% และพุทธ 1%

ภาษา                                ฟิลิปีโนหรือภาษาตากาล็อก และอังกฤษ เป็นภาษาราชการ

การปกครอง                         คือการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ การปกครองมีหลายรูปแบบเช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จการ นอกจากนี้การปกครองยังมีได้หลายระดับ เช่น การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น

สกุลเงิน                              เปโซ” (Peso) อัตราแลกเปลี่ยน 1 THB = 1.67 PHP (มี.ค.2018)

voltarene 100 ningchao.net voltarenplast
voltarene 100 ningchao.net voltarenplast
oceanile oceanile oceania
plendil 2.5 mg plendil 5 mg prospect plendil 5 mg cena
ciproxin crownlimos.ca ciprofloxacin
ciproxin ciprofloxacin ciprofloxacin
cialis cialis 20 mg prezzo cialis
cialis cialis forum cialis
vibramycin vibramycin 100 vibramycine n

เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์มีระบบเศรษฐกิจแบบระบบกสิกรรม โดยประชากรร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันไดในบริเวณเกาะลูซอน เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรม แต่เนื้อที่ที่ใช้เพาะปลูกมีอย่างจำกัด โดยมักจะทำการเพาะปลูกบนพื้นที่ราบต่ำและมีการปรับพื้นที่เนินเขาให้เป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกพืช

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา สัปปะรด มะม่วง เนื้อสุกร ไข่ เนื้อวัว ปลา ฟิลิปปินส์ยังมีการส่งออกแร่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง และเงิน เป็นต้น

อุตสาหกรรมประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูปอาหาร กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม นอกจากการประกอบอาชีพกสิกรรมแล้ว ประชากรฟิลิปปินส์ยังนิยมประกอบอาชีพในต่างประเทศ ดังนั้นฟิลิปปินส์จึงพึ่งพารายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

augmentin eureka augmentin vidal augmentin injectable
voltarene 100 ningchao.net voltarenplast
omeprazole danger cartoninjas.net omeprazole posologie
euthyrox 75 igliving.com euthyrox wirkstoff
levitrans blog.pelagicfm.com levitra koupit
etoricoxib uses link etoricoxib and thiocolchicoside
coversyl plus read coversyl 4 mg
coversyl plus read coversyl 4 mg
cialis 20mg click cialis
renovar certificado digital modelus.com renovacion pasaporte
nolvadex 20mg nolvadex forum nolvadex prix maroc
januvia price go januvia 100 mg
cialis cialis forum cialis
lexapro overdose mg click lexapro dosage for depression
erythromycin mrsa click erythromycin dose

ตารางมูลค่าการค้ารวมของฟิลิปปินส์

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

125,334

137,147

156,074

9.43

13.80

การส่งออก

58,648

56,313

63,233

-3.98

12.29

การนำเข้า

66,686

80,834

92,841

21.22

14.85

ที่มา: Global Trade  Atlas

ในปี 2017 ฟิลิปปินส์มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 156,074 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 63,233 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 92,841 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น โดยมีจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ


ตารางประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์ 10 อันดับแรก ปี 2017

ฟิลิปปินส์ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

+/- (%)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

1.สหรัฐอเมริกา

2,895

1.88

17.95

2.ญี่ปุ่น

2,727

-12.70

16.90

3.จีน

2,495

-2.91

15.47

4.ฮ่องกง

2,277

14.24

14.11

5.ไทย

866

13.73

5.37

6.เยอรมนี

738

23.62

4.57

7.เกาหลีใต้

545

4.44

3.38

8.ไต้หวัน

420

27.66

2.61

9.สิงคโปร์

416

3.34

2.58

10.เม็กซิโก

314

-6.87

1.94

ที่มา: Global Trade  Atlas


จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์ 10 อันดับแรก ปี 2017 พบว่า ฟิลิปปินส์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 2,808 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 27.57 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 25.36 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากจีน เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ (สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น อันดับ 2 คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่น มูลค่า 1,652 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.22 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.73 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากญี่ปุ่น เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น และอันดับ 3 คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสิงคโปร์ มูลค่า 1,154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.33 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.87 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากสิงคโปร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 6 ที่ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 627 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.15 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.04 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากไทย เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น

ตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์ 10 อันดับแรก

 

สินค้า

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2017

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

5,622

5,567

6,048

8.64

2.สายไฟ ชุดสายไฟ

2,209

2,208

2,132

-3.44

3.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

3,039

2,348

1,724

-26.58

4.Power supply PC

1,233

1,156

1,113

-3.72

5.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

723

706

1,059

50.00

6.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

612

557

786

41.11

7.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

501

387

327

-15.50

8.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit

460

340

323

-5.00

9.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

568